Frankfurter Allee 73 c · 10247 Berlin · Germany
Tel./Fax +49 (0)30 28533-130/-111

Travel Exchanges

Najlepszy sposób nawiązania bezpośredniego
kontaktu z Państwa klientami!

Warunki uczestnictwa w targach

Warunkiem udzialu w: 10.Targach Turystycznych Chemnitz, 17.Targach Turystycznych Regensburg, 24.Targach Turystycznych Potsdam, 14.Targach Turystycznych Erfurt, 25.Targach Turystycznych Potsdam, 18.Targach Turystycznych Regensburg i 2.Targach Turystycznych Ansbach jest zgłoszenie organizatorowi udziału w formie pisemnej i prawnie wiażacej. Wraz z przesłaniem podpisanego zgłoszenia i przekazem kwoty 300 Euro plus podatek VAT za termin targowy, wystawca uznaje warunki uczestnictwa,obowiazujące ceny oraz przepisy techniczne organizatora. Oferta zawarcia umowy dojdzie do skutku dopiero po terminowym wpłaceniu zaliczki i wpłynięciu kwoty na konto organizatora, jesli organitator nie wniesie sprzeciwu w cięgu 4 tygodni. Brak wpłaty zaliczki jednoczesnie ze zgłoszeniem uczestnictwa oraz brak terminowej zapłaty reszty należności umożliwia organizatorowi oddanie powierzchni wystawy innym wystawcom. W przypadku rezygnacji wystawcy po zawarciu umowy do 31.7.2020 (10.Targach Turystycznych Chemnitz i 17.Targach Turystycznych Regensburg), do 31.8.2020 (24. Targi Turystyczne Potsdam), do 30.11.2020 (14. Targi Turystyczne Erfurt, 23. Targi Turystyczne Potsdam i 18.Targach Turystycznych Regensburg) i do 31.12.2020 (1.Targach Turystycznych Ansbach) należy uiścić opłatę za obsługę 300 Euro plus podatek VAT za każdy wycofany termin targowy. W przypadku rezygnacji z udziału po tych terminach wystawca ma obowiązek zapłacić całkowitą opłatę za każdy termin targowy, także gdy odmawia albo nie bierze udziału. Rezygnację z udziału należy zgłosić na piśmie. Jeżeli z przyczyn wizualnych organizator oddaje powierzchnię innemu wystawcy nie użytkowaną przez rezygnującego z udziału w targach, nie osiągając dalszych przychodów z nowego wynajęcia powierzchni, która została przydzielona firmie przed wskazaniem nowej lokalizacji, to oddania nie traktuje się jako nowego.Jeżeli targi z ważnych powodów czasowo bądź przestrzennie muszą zostać przełożone, ważność zgłoszenia wystawców obowiązuje rownież dla nowego terminu, miejsca i warunków, jeśli odpowiednie pisemne powiadomienie organizatora nie zostanie pisemnie wymowione przez wystawcę w ciągu 2 tygodni po wpłynięciu. Jeżeli organizator nie może przeprowadzić jednego z terminów targowych z przyczyn niezależnych od siebie i wystawcy, to wystawca nie ma prawa do zwrotu opłaty za stoisko. Jeżeli bieżące targi z powodu nieprzewidzianych okoliczności nie mogą być kontynuowane zgodnie z przepisami, wystawca nie ma prawa do zwrotu opłaty za stoisko.

 

II. Opłaty, powierzchnie stoisk i rabaty 2020/2021

Minimalna opłata udziału wynosi 750,- Euro plus podatek VAT za powierzchnię 4 m² do samodzielnego zagospodarowania. Opłata za powierzchnię tej samej wielkości z systemem stoiskowym, który obejmuje ścianę tylną OCTANORM o długości 2 m, counter (lada informacyjna) z hockerem, a także powierzchnię stołu pokryta materiałem, 1 krzesło i opis stoiska, wynosi 900,- Euro plus podatek VAT. Ceny za większe powierzchnie są podane na stronach internetowych pod adresem www.reiseboersen.de. Za dodatkowe podłączenie elektryczne należy płacić kwotę ryczałtową 50,- Euro plus podatek VAT na gniazdko włącznie z zużyciem, za dodatkowe oświetlenie ściany tylnej na powierzchnię z systemem stoiskowym 100,- Euro plus podatek VAT. Koszt udziału w wieczornym spotkaniu wystawców wynosi 15,- Euro plus podatek VAT. Przy jednoczesniej rezerwacji dwóch terminów targowych w roku kalendarzowym oferujemy zniżkę 5% od opłaty za drugi termin targowy. Przy rezerwacji trzech lub więcej terminów targowych oferujemy zniżkę 10% od opłaty za stoisko trzecie i każde kolejne. Rabaty ilościowe przyznajemy wyłącznie przy dotrzymaniu wszystkich warunków płatności.

Podana wyżej opłata za stoisko zawiera: oświetlenie ogólne, ogrzewanie, ogólną ochronę pomieszczeń imprez, drukowane informacje na temat targów turystycznych dla zwiedzających targi, ogólną reklamę imprezy, m.in. w prasie i radiu za pomocą ogłoszeń i informacji redakcyjnych, reklamy wysłane pocztą, plakaty, koszty tech­niczne w związku z przygotowaniem i realizowaniem targów, itp. Dodatkową reklamę oraz różne możliwości przedstawienia firmy lub instytucji oraz ich produktów oferujemy wystawcom przed targami i podczas ich trwania za pomocą opublikowania w prasie dziennej oraz poprzez druki specjalne, transmisje radiowe i telewizyjne. Blizsze informacje dostepne sa najpozniej 6 tygodni przed terminem imprezy.

Resztę należności należy uregulować w następujących terminach: 10. Targi Turystyczne Chemnitz i 17. Targi Turystyczne Regensburg do 31.7.2020, 24 Targi Turystyczne Potsdam do 31.8.2020, 14 Targi Turystyczne Erfurt, 24 Targi Turystyczne Potsdam i 18. Targi Turystyczne Regensburg do 30.11.2020, i 2.Targach Turystycznych Ansbach do 30.12.2020.

Jezeli bezpośrednie uczestnictwo w targach nie jest możliwe, oferujemy wystawę prospektów - 250 egzemplarzy podczas jedych targów do 250 Euro plus podatek VAT. Podczas wystawy prospektów opłaty i warunki anulowania umowy są takie same jak w przypadku bezpośredniego udziału. 

Prosimy o przelanie odpowiedniej kwoty z podaniem numeru rachunku na konto Reisebörsen und Touristik Marketing RTM GmbH, dane konta bankowgo znajdują się na formularzu zgłoszeniowym. Opłaty bankowe za przelew zagraniczny ponoszą wystawcy.

III. Techniczne i organizacyjne warunki uczestnictwa

Podczas imprezy wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych gospodarza odpowiedniego centrum handlowego oraz organizatora, na całym terenie. Wystawca zobowiazany jest podczas trwania targow do zaopatrzenia stanowiska, a takze do obsadzenia personelem. W ostnim dniu targow stanowczo zabronione jest zdemontowanie stanowiska przed zakonczeniem targow bądź opuszczenie go wczesniej. W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych warunków wystawca zgadza sie na zaplacenie kary umownej 500 euro plus podatek VAT. Przedstawienia muzyczne i akcje promocyjne należy zgłaszać wraz z rezerwacją stoiska i uzgodnić z organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zezwolenia na zorganizowanie akcji promocyjnych, w przypadku gdyby akcje te znacznie utrudniały przebieg imprezy.

Każdą sprzedaż bezpośrednią należy zgłosić wraz z rezerwacją stoiska, podając rodzaj produktów. Warunkiem sprzedaży jest pisemna zgoda organizatora oraz lokalnego urzędu przemysłowego (Gewerbeamt). Nie wolno sprzedawać produktów, które nie odpowiadają charakterowi targów. Stoiska z małą gastronomią z zasady nie są dozwolone. Sprzedaż typowych specjalności z danego kraju w małych ilościach możliwa jest wyłącznie w przypadkach wyjątkowych po uzgodnieniu z organizatorem i uiszczeniu dodatkowej opłaty. Wystawca zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia urzędu przemysłowego i urzędu zdrowia oraz do przestrzegania odpowiednich przepisów. Każdego rodzaju reklama jest dozwolona tylko wewnątrz wynajmowanego przez wydawcę stoiska i może dotyczyć własnej firmy, i tylko produkowanych lub rozprowadzanych przez nią i prezentowanych na wystawie produktów.Organizator jest uprawniony do opublikowania zdjęć i informacji dotyczących stoisk targowych i produktów prezentowanych przez wystawców oraz do wykorzystywania zdjęć w celu promocji targów.Organizator jest upoważniony do przydziału wystawcy stoiska uwzględniając tematyczną i geograficzną strukturę targów oraz dostępne pomieszczenia. Prosimy wystawców o podanie odpowiednich informacji na formularzu rezerwacji. Nie jest możliwe sądowe dochodzenie roszczeń wynikających z prawa zwyczajowego dotyczącego miejsca lokalizacji z poprzednich targów. Wymiana przydzielonej wystawcy powierzchni z powierzchnią innego wystawcy oraz częściowe lub całkowite oddanie stoiska osobie trzeciej bez odpowiedniego pisemnego zezwolenia organizatora nie jest dozwolone. Organizator nie może zagwarantować uczestnikom targów wyłączenia konkurencji lub zrealizowania szczególnych życzeń dotyczących lokalizacji stoiska, jednak stara się zrealizować szczególne życzenia wystawcy w ramach posiadanych możliwości.W przypadku montażu własnego stoiska należy zgłosić organizatorowi szczegółowe informacje na temat wielkości, kształtu oraz potrzeby wyposażenia technicznego jak np. prądu.

Wystawca jest zobowiązany do uzyskania koniecznych zezwoleń odpowiednich urzędów i do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w związku z działalnością zarobkową i ochroną zdrowia oraz przepisow policji i i innych urzedów.

 

 


 1. 25. Targi turystyczne Potsdam 2021

  25. Targi turystyczne Potsdam odbędą się w piątek, 7.5.2021 i sobotę, 8.5.2021, w Centrum Handlowym  Stern-Center Potsdam. Godziny otwarcia: w piątek godz. 10-21 i w sobotę  9-21. Wystawcy mogą zajmować przydzielone im stoiska od czwartku 6.5.2021, od godz. 20. Dostawa materiałów i folderów reklamowych może nastąpić dopiero od czwartku 6.5.2021, od godz. 8, pod adresem: Stern-Center Potsdam, Center-Information, Reisebörse Potsdam/ ("Nazwa firmy wystawiajacej"), Stern-Center 1-10 / Nuthestraße, 14480 Potsdam. Demontaż stoisk należy rozpoczać po zakończeniu imprezy w sobotę 6 luty i zakończyć do godz. 22

 2. 18. Targi turystyczne Regensburg 2021

  18. Targi turystyczne Regensburg adbędą się w piątek, 14 maj i w sobotę 15 maj 2021, w Centrum Handlowym Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Godziny otwarcia: piątek i sobota 9.30-20. Wystawcy mogą zajmować przydzielone im stoiska od czwartku 13 maj, od godz. 20. Dostawa materiałów i folderów reklamowych moze nastąpic dopiero od czwartku, 13 maj, od godz. 8, pod adresem: Donau-Einkaufszentrum, Informationsstand, Reisebörse Regensburg/("Nazwa firmy wystawiającej"), Weichser Weg 5, 93059 Regensburg, erfolgen. Demontaż stoisk należy rozpocząć po zakończeniu imprezy w sobotę o godz. 20  i zakończyć do godz. 22.

 3. 14. Targi turystyczne Erfurt 2021

  14. Targi turystyczne Erfurt odbędą sie w 21 i 22 maj 2021, w Centrum Handlowym Thüringen-Park. Godziny otwarcia: piątek i sobota godz. 10-20. Wystawcy mogą zajmować przydzielone stoiska od czwartku 20 maj 2021, od godz. 20. Dostawa materiałów i folderów reklamowych może nastąpić od czwartku 20 maj 2021, od godz. 8, pod adresem: Thüringen-Park, Center-Information, Reisebörse Erfurt/ ("Nazwa firmy wystawiającej"), Nordhäuser Straße 73 t, 99091 Erfurt. Demontaż stoisk należy rozpocząć po zakończeniu imprezy w sobotę o godz. 20 i zakończyć do godz. 22.

 4. 2. Targi turystyczne Ansbach 2021

  2. Targi turystyczne Regensburg adbędą się w piątek, 11 czerwieci w sobotę 12 czerwieci 2021, w Brücken-Centrum Ansbach. Godziny otwarcia: piątek i sobota 9.30-20. Wystawcy mogą zajmować przydzielone im stoiska od czwartek, 10 czerwiec, od godz. 20. Dostawa materiałów i folderów reklamowych moze nastąpic dopiero od czwartek, 10 czerwieci, od godz. 8, pod adresem: Brücken-Center, Informationsstand, Reisebörse Regensburg/("Nazwa firmy wystawiającej"), Residenzstraße 2-6, 91522 Ansbach. Demontaż stoisk należy rozpocząć po zakończeniu imprezy w sobotę o godz. 20  i zakończyć do godz. 22.

 5. 11. Targi turystyczne Chemnitz 2021

  11. Targi turystyczne Chemnitz odbędą się w piątek, 28 Maj i sobotę, 29 maj 2021, w Centrum Handlowym Sachsen-Allee. Godziny otwarcia: w piątek godz. 10-20 i sobotę godz. 9-20. Wystawcy mogą zajmować przydzielone im stoiska od czwartku 27 maj, od godz. 20. Dostawa materiałów i folderów reklamowych może nastąpić dopiero od czwartku, 27 maj , od godz. 8 , pod adresem: Sachsen-Allee, Center-Information, Reisebörse Chemnitz / ("Nazwa firmy wystawiającej"), Thomas-Mann-Platz 1B, 09130 Chemnitz. Demontaż stoisk należy rozpocząć po zakończeniu imprezy w sobotę 29 maj o godz. 20 i zakończyć do godz. 22.

 6. 12. Targi turystyczne Chemnitz 2021

  12. Targi turystyczne Chemnitz odbędą się w piątek, 15 października i sobotę, 16 październikai 2021, w Centrum Handlowym Sachsen-Allee. Godziny otwarcia: w piątek godz. 10-20 i sobotę godz. 9-20. Wystawcy mogą zajmować przydzielone im stoiska od czwartku 14 października, od godz. 20. Dostawa materiałów i folderów reklamowych może nastąpić dopiero od czwartku, 14 października, od godz. 8 , pod adresem: Sachsen-Allee, Center-Information, Reisebörse Chemnitz / ("Nazwa firmy wystawiającej"), Thomas-Mann-Platz 1B, 09130 Chemnitz. Demontaż stoisk należy rozpocząć po zakończeniu imprezy w sobotę 16 października o godz. 20 i zakończyć do godz. 22.

 7. 19. Targi turystyczne Regensburg 2021

  19. Targi turystyczne Regensburg adbędą się w piątek, 22 października i w sobotę 23 października 2021, w Centrum Handlowym Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Godziny otwarcia: piątek i sobota 9.30-20. Wystawcy mogą zajmować przydzielone im stoiska od czwartku 21 października, od godz. 20. Dostawa materiałów i folderów reklamowych moze nastąpic dopiero od czwartku, 21 października, od godz. 8, pod adresem: Donau-Einkaufszentrum, Informationsstand, Reisebörse Regensburg/("Nazwa firmy wystawiającej"), Weichser Weg 5, 93059 Regensburg, erfolgen. Demontaż stoisk należy rozpocząć po zakończeniu imprezy w sobotę o godz. 20 i zakończyć do godz. 22.

 8. 26. Targi Turystyczne Potsdam 2021

  26. Targi turystyczne Potsdam odbędą się w piątek, 5 listopada i sobotę, 6 listopada 2021 w centrum handlowym Stern-Center Potsdam. Godziny otwarcia: w piątek godz. 10-21, w sobotę godz. 9-21. Wystawcy mogą zajmować przydzielone im stoiska od czwartku, 4 listopada, od godz. 20. Dostawa materałów i folderów reklamowych może nastąpić od czwartku 4 listopada, od godz. 8, pod adresem: Stern-Center Potsdam, Center-Information, Reisebörse Potsdam/ ("Nazwa firmy wystawiającej"), Stern-Center 1-10 / Nuthestraße, 14480 Potsdam. Demontaż stoisk należy rozpocząć po zakończeniu imprezy w sobotę, 6 listopadao godz. 21 i skończyć do godz. 22.   

   


IV. Odpowiedzialność i ubezpieczenie targów

Wystawca odpowiada za wszelkie zaistniałe szkody dotyczące osób i rzeczy, zawinione przez siebie i swoich przedstawicieli ustawowych lub pomocników dłużnika wykonujacych jego świadczenia.Odpowiedzialność wystawcy obejmuje także uszkodzenia pojedynczych składników budynku, w którym odbywa się impreza. Organizator włącznie ze swoimi przedstawicielami ustawowymi i pomocnikami dłużnika wykonujacymi jego świadczenia odpowiada za szkody powstałe wskutek celowego działania oraz rażącego niedbalstwa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub zaistniałe zdarzenia losowe, na przykład atak m terrorystyczny . Wystawca na własny koszt powinien ubezpieczyć się od pewnych ryzyk jak również od obowiązku odpowiedzialności cywilnej na cały czas trwania targów.